Polityka Prywatności Cookies

    I.Wprowadzenie 

Administratorem danych osobowych jest KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A. z siedzibą w Kielcach przy Leszka Drogosza 2 (25-093 Kielce), NIP 9591973399 , REGON 364602731 , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000622365  , kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (opłacony w całości), Sąd Rejestrowy: SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

dalej zwany jako ”Administrator Danych”.

Administrator Danych dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności użytkowników, osób zainteresowanych oraz odwiedzających. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników, zainteresowanych i odwiedzających.

Polityka ma na celu przede wszystkim poinformowanie wyżej wskazanych kategorii osób, których dane dotyczą o przysługujących im prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora Danych. 

W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również do wymogów obowiązujących przepisów prawa m. in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.        II. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a. przetwarzaniu – należy przez to rozumieć operacje dokonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
b. administratorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
c. danych osobowych – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Obejmują one dane użytkowników, osób zainteresowanych oraz odwiedzających;
d. podmiocie przetwarzającym - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
e. profilowaniu - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
f. pseudonimizacji – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać dodatkowych informacji, pod przechowywane osobno i są uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
g. użytkownik – osoba zarejestrowana na stronie internetowej www.bilety.kielcehandball.pl posiadająca swoje indywidualne konto, niedokonująca zakupów w sklepie internetowym oraz dokonująca zakupów w sklepie internetowym;
h. osoba zainteresowana - osoba, która złożyła zapytanie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.bilety.kielcehandball.pl;
i. odwiedzający - osoba przeglądająca zawartość strony internetowej www.bilety.kielcehandball.pl;

    III Kategorie przetwarzanych danych

 Administrator Danych zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w tym między innymi:
- dane odwiedzających – IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości serwisu WWW, a także w sytuacji korzystania przez użytkownika z urządzeń przenośnych – dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW, a także wszelkie dane znajdujące się w zapisanych plikach Cookies, które są wymienione w Polityce Cookies;
- dane osób zainteresowanych – imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, pytanie;
- dane użytkowników – imię, nazwisko, firma, NIP, adres e-mail, telefon, zdjęcie, nr id, hasło, data urodzenia, płeć, adres kod pocztowy, miasto, kraj, inne dane do wysyłki, rozmiar, ilość przedmiotów, nazwa produktu.

        IV. Podstawy prawne przetwarzania danych i cele przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- zgoda - dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dot. złożonego pytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.bilety.kielcehandball.pl oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na profilowanie ;
- wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia i przeglądania strony internetowej www.bilety.kielcehandball.pl, do założenia konta w sklepie internetowym oraz do złożenia zamówienia w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
- wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora Danych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. przechowywanie Państwa danych przez czas wymagany z przepisami prawa, realizacja procesu reklamacyjnego.
- prawnie uzasadniony interes administratora - poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb, pomiary statyczne użytkowników, osób zainteresowanych, odwiedzających, bądź zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów w prawa.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres: 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji (dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji ) oraz 5 lat (generalnie dokumenty księgowe). Ponadto niektóre Państwa dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczenia wynikającego z zawartej umowy.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Administratora Danych będą przetwarzane od momentu odwiedzenia przez Państwa strony internetowej do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej Polityki, prosimy o dalsze niekorzystanie i opuszczenie strony internetowej.

Dane osobowe osób zainteresowanych będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie złożone w formularzu kontaktowym.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, w tym analizowanie i profilowanie danych do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą.


    V. Przysługujące Prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli tak jest, do żądania dostępu do swoich danych osobowych. Informacje o dostępie obejmują m. in. cele przetwarzania danych, kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, a przysługujące Państwu prawo dostępu może ograniczać interesy innych osób. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Otrzymanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.
- prawo poprawiania danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;  
- prawo żądania usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a Administrator Danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych przez prawo;
- prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
- prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw związany z jej szczególną sytuacją. Nie jest to prawo absolutne i nie ma zastosowania w niektórych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do obrony prawa w ramach postępowania sądowego.
- prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi Danych oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych, po spełnieniu przesłanek określonych przez przepisy prawa.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. To uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji, kiedy domniemywa się, że Państwa dane osobowe przetwarzamy w nieuzasadniony sposób, bądź w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Taką skargę należy kierować na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Swoje prawa mogą Państwo realizować poprzez zgłoszenia pisemne lub ustne swoich żądań w siedzibie Administratora Danych lub pod adresem e-mail: jan.nowak@pro.onet.pl

Państwa żądanie rozpatrzymy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca.

Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania, jeśli została wyrażona zgoda w tym zakresie.

   VI. Przekazywanie danych

Administrator Danych może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (Podmiot przetwarzający). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa. Podmiotami przetwarzającymi mogą być w szczególności takie podmioty, jak: firmy świadczące usługi informatyczne, firmy świadczące usługi hostingowe.

Ponadto, dane użytkowników mogą być dodatkowo przekazywane do takich podmiotów jak firmy kurierskie, firmy księgowe, audytorskie, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe.

Podmioty przetwarzające będą podlegały zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia zabezpieczenia danych osób zainteresowanych i użytkowników oraz przetwarzania tych danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora Danych.

Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

Państwa dane osobowe bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

    VII. Pozyskiwanie danych

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej www.bilety.kielcehandball.pl poprzez jej odwiedzenie, śledzenie Państwa aktywności, zarejestrowanie konta, zalogowanie się, złożenie zamówienia.

W pozostałych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które przekazują Państwo w ramach wysyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy.
     
    VIII. Środki bezpieczeństwa 

Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki w celu: 
- zapewnienia ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem, 
- zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
- ochrony danych osobowych stosownie do poziomu ryzyka i szczególnych kategorii danych osobowych,

Biorąc pod uwagę aktualny stan technologii, koszty, charakter, zakres, kontekst i cele operacji przetwarzania, jak również prawa i wolności osób fizycznych, działania będą obejmować w szczególności pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność, środki przywracania danych osobowych oraz procedury regularnego testowania i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa. 

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w celu jej aktualizacji i zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa Państwa danych.