Regulamin sprzedaŻy

I DEFINICJE 

1. „Bilet” – oznacza bilet na pojedynczy Mecz KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A. . rozgrywany w Hali Legionów w charakterze gospodarza w Sezonie 2023/2024;
2. „Karnet” – oznacza bilet na mecze KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A. na fazę grupową Machineseeker EHF Champions League lub na sezon rozgrywek PGNiG Superligi, rozgrywane
w Hali Legionów w charakterze gospodarza w Sezonie 2023/2024 z wyłączeniem meczów w ramach ORLEN Pucharu Polski.
3. „Klub”; „Barlinek Industria Kielce” – oznacza Klub Sportowy VIVE Handball Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000622365 , prowadzonego przez SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , NIP 9591973399, REGON: 364602731 ;
4. „Kupujący” – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu/Karnetu;
5. „Mecz” – oznacza spotkanie piłki ręcznej, w którym występuje drużyna Klubu w oficjalnych rozgrywkach w ramach Sezonu 2023/2024, rozgrywane w Hali Legionów w charakterze gospodarza;
6. „Nabywca biletu” – oznacza osobę, która nabyła Bilet/Karnet na mecze KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A. rozgrywane w Hali Legionów w charakterze gospodarza w sezonie 2023/2024;
7. „Sklep Kibica” – oznacza punkt obsługi kibiców wyznaczony przez Klub i wskazany na oficjalnej stronie Klubu w Hali Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach;
8. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów na mecze w sezonie 2023/2024;
9. „Sezon 2023/2024” – oznacza spotkania rozgrywane przez Barlinek Industria Kielce w Hali Legionów w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek PGNiG Superligi oraz Machineseeker EHF Champions League;
10. „Siedziba klubu” – oznacza lokale na terenie Hali Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach;
11. „Hala” – oznacza Halę Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2, w której KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A. ma swoją siedzibę i będzie rozgrywała mecze drużyny szczypiornistów Klubu;
12. „System biletowy” oznacza system sprzedaży biletów i karnetów, prowadzony przez KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A.
13. „Oficjalna Strona Klubu” oznacza witrynę internetową zarządzaną przez Klub pod adresem https://kielcehandball.pl
    II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż Biletów/Karnetów prowadzona jest przez Klub.
2. Przez dokonanie zakupu Biletu/Karnetu, Nabywca Biletu/Karnetu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu oraz następujących regulaminów:

a. „Regulamin Hali Legionów w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2” - hali sportowej w której Klub rozgrywa mecze;
b. „Regulamin imprezy masowej” - oznacza regulamin obowiązujący podczas meczu piłki ręcznej (imprezy masowej) organizowanego przez Klub.

3. Klub prowadzi sprzedaż Biletów na Mecze rozgrywane w Hali Legionów w terminach określonych w odrębnych informacjach prezentowanych na oficjalnej stronie Klubu.
4. Warunkiem zakupu Biletu/Karnetu jest:

a. rejestracja w systemie sprzedaży Biletów/Karnetów w Klubie poprzez zapisanie w nim imienia, nazwiska, nr PESEL;
b. rejestracja w systemie sprzedaży biletów/karnetów w Klubie poprzez FANKLUB w sprzedaży grupowej i przekazanie listy zawierającej imię, nazwisko i PESEL Klubowi w celu wydrukowania Biletów/Karnetów imiennych;
c. spełnienie warunków niniejszego Regulaminu.

5. Ceny Biletów/Karnetów na mecze KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A. rozgrywane w sezonie 2023/2024 w Hali Legionów reguluje Rozdział VIII niniejszego Regulaminu.
6. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów przedstawionych w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu na wybrane mecze KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A. rozgrywane w sezonie 2023/2024 w Hali Legionów. Zmiana cen nie powoduje roszczeń do zwrotu za już zakupione bilety. Bilety zakupione w przedsprzedaży zachowują swoją ważność.
7. Ceny Biletów/Karnetów na mecze Barlinek Industria Kielce rozgrywane w Hali Legionów w sezonie 2023/2024 przedstawione w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu nie obejmują innych niż określone w Rozdziale I.
8. Klub powiadomi na oficjalnej stronie Klubu o warunkach, cenach i sposobie zakupu Biletów/Karnetów wskazanych w ust. 8 powyżej.
9. Klub zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia licytacji dostępnych miejsc na mecze Barlinek Industria Kielce. Klub powiadomi o tym w stosownym komunikacie na oficjalnej stronie internetowej.
10. Wszystkie dane związane z zakupionym Biletem/Karnetem (sektor, rząd, miejsce, cena) zapisane zostaną w systemie sprzedażowym i weryfikowane będą przez system dostępu Hali Legionów z wykorzystaniem Dowodu Osobistego, jako potwierdzenia tożsamości w systemie elektronicznym.
11. Karnet może występować w postaci plastikowej karty z kodem umożliwiającym przejście przez czytniki w Hali Legionów. Bilet może być drukowany w formie papierowej lub w formie elektronicznej okazany na ekranie urządzenia. Osoba przy wejściu na Halę Legionów, oprócz ważnego Biletu/Karnetu, zobowiązana jest okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem w celu identyfikacji zgodności z danymi na Bilecie/Karnecie. Nabywca Biletu/Karnetu nie jest uprawniony do odsprzedaży Biletu/Karnetu innym osobom i/lub podmiotom.
12. Nabywca Biletu/Karnetu nie jest uprawniony do odsprzedaży Biletu/Karnetu innym osobom i/lub podmiotom.
13. Klub nie sprzedaje Biletów/Karnetów osobom:

a. wobec których orzeczono obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu/Karnetu zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
b. wobec których wydano obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu/Karnetu zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji.

14. Klub zastrzega, w ramach obowiązującego prawa możliwość odmowy sprzedaży biletu lub karnetu lub przekazania innego dokumentu uprawniającego do przebywania w miejscu i czasie imprezy masowej organizowanej przez Klub, jeżeli Kupujący naruszył wcześniej Regulamin Obiektu (Hali) lub Regulamin Imprezy Masowej podczas imprezy masowej organizowanej przez Klub lub z jego udziałem.
15. Po wejściu Nabywcy Biletu/Karnetu na Halę na Mecz objęty Biletem/Karnetem i odnotowaniu tego przez system dostępu Hali lub czytniki, Bilet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden Bilet/Karnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz.    III. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW/KARNETÓW

1. Bilety/Karnety można kupić poprzez zamówienie przez serwis internetowy dostępny na stronach www.bilety.kielcehandball.pl w oficjalnym sklepie lub w Sklepie Kibica poza dniem meczowym lub w kasie Hali Legionów w dniu meczowym.
2. Przy zakupie Biletu/Karnetu Kupujący zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub do podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji w systemie osoby, dla której kupowany jest Bilet/Karnet. Liczba może być ograniczona ze względu na rodzaj imprezy.
3. Przy zakupie online Biletu/Karnetu poza Karnetem Fundowanym Kupujący zobowiązany jest do wpisania w system imienia, nazwiska i numeru PESEL. Potwierdzeniem poprawnie zakupionego Biletu/Karnetu w systemie online jest otrzymany e-mail z systemu biletowego z informacją o poprawnie zakupionym Bilecie/Karnecie i wybranym w systemie sposobie jego odbioru.
4. Nabywca Biletu ma prawo do zwrotu Biletu na zasadach określonych poniżej:

a) zwrot Biletu może być dokonany najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, na który został zakupiony; w przypadku zakupu grupowego –nabywca zgłasza wymianę osoby uprawnionej do wejścia na mecz bądź rezygnację z biletu na ustalony adres email. Jednocześnie zobowiązany jest do zdania wycofanego biletu wraz z paragonem fiskalnym; b) w przypadku Biletu zakupionego w kasach zgłoszenie woli zwrotu Biletu powinno zostać dokonane w miejscu zakupu; do zwrotu biletu konieczny jest paragon fiskalny jako dowód zakupu;
c) w przypadku Biletu zakupionego w systemie online nie podlega on zwrotowi.
5. Zmiana przypisanego do Biletu/Karnetu miejsca na Hali nie jest możliwa. Nabywca Biletu uprawniony jest do zwrotu Biletu na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej.
6. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Nabywca Biletu/Karnetu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ceny oraz sektora, rzędu i miejsca w Hali Legionów na podstawie paragonu fiskalnego oraz wydruku blankietu będącego dodatkowym potwierdzeniem miejsca, na który został zakupiony Bilet/Karnet.
7. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Bilet dla osoby, która nie ukończyła 13 lat może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia.
8. Nabywcy Biletów/Karnetów, którzy stracili możliwość udziału w imprezach masowych organizowanych na Hali w przypadkach określonych w Rozdziale II ust. 13, nie mają możliwości zwrotu Biletów/Karnetów na zasadach określonych w Rozdziale III ust.4.
9. Nabywcy Biletu/Karnetu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem/Karnetem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę Biletu/Karnetu regulaminów, o których mowa w Rozdziale II ust. 2. 10.
W przypadku zagubienia Karnetu jej posiadaczowi przysługuje prawo do uzyskania duplikatu Karnetu, po złożeniu odpowiedniego wniosku do Klubu dostępnego na oficjalnej stronie Klubu i uiszczeniu opłaty w kwocie 10 (słownie: dziesięć) złotych na rzecz Klubu.
11.W przypadku zagubienia Biletu jego posiadaczowi nie przysługuje prawo do uzyskania duplikatu, jednak dla Kupujących dokonujących zakupu w sposób określony w Rozdziale II ust. 5 lit. a) niniejszego Regulaminu dopuszcza się możliwość dokonania we własnym zakresie ponownego wydruku Biletu.
12.Reklamację kupionego Biletu/Karnetu należy złożyć pisemnie na adres Klubu: KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A., ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce.
13.W celu złożenia reklamacji Nabywca Biletu proszony jest o załączenie do reklamacji dowodu kupionego Biletu/Karnetu wraz z opisem przyczyny reklamacji i składanym żądaniem.
14.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Nabywcy Biletu.
15.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klub przesyła Nabywcy Biletu opinię o niezasadności reklamacji.


        IV. INNE KRYTRIA PRZYZNAWANIA WEJŚCIÓWEK NA MECZE W SEZONIE  2023/2024 PGNiG SUPERLIGI ORAZ  Machineseeker EHF Champions League

1. Klub zastrzega sobie prawo przyznania do 1000 miejsc nabywcom karnetów według innych kryteriów, związanych z udziałem w akcjach społecznych i marketingowych Klubu, a także osobom wskazanym przez organizatorów rozgrywek PGNiG SUPERLIGI oraz Machineseeker EHF Champions League na podstawie obowiązujących regulaminów.
2. Dzieci do lat 8 na wszystkie mecze wchodzą na Halę za darmo, bez gwarancji miejsca siedzącego.

    VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego i Nabywcy Biletu/Karnetu odbywa się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Klub oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą i korzystaniem z Biletów/Karnetów.
3. Klub zbiera i przetwarza dane osobowe Kupujących i Nabywców Biletów na podstawie następujących podstaw prawnych:
a) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), np. na podstawie dodatkowej zgody Klub może zbierać dodatkowe, fakultatywne dane w celu profilowania, w celach marketingowych, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Klub. Zgoda może być w każdej chwili wycofana. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody;
b) wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celach obsługi zwrotów i reklamacji w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku;
d) uzasadnione interesy administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Klubu, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług oraz możliwość dochodzenia przez Klub roszczeń – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) zgoda w zakresie danych szczególnej kategorii (danych dotyczących zdrowia) tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych dotyczących niepełnosprawności (art. 9 ust. 2 lit a) RODO), potwierdzonych legitymacją osoby niepełnosprawnej lub zaświadczeniem/orzeczeniem o niepełnosprawności (potwierdzenie PESEL i daty wygaśnięcia dokumentu), w celu nadania uprawnienia w formie zniżki na Bilet, bądź dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, w celu umożliwienia skorzystania z odpowiedniego miejsca na hali. Zgoda może być w każdej chwili wycofana. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

4. Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.
5. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych, Klub podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem przez osobę nieuprawnioną, a także przetwarzaniem z naruszeniem zapisów RODO i ustaw oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. O odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Klub dba przez cały proces przetwarzania danych osobowych, łącznie z archiwizacją i ich usunięciem.
6. Każdy Kupujący i Nabywca Biletu/Karnetu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, poprawienia jego danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
7. Wszelką korespondencję lub zgłoszenia ustne dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do klubu na adres: KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A., ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: klub@kielcehandball.pl. Zgłoszenia można również kierować bezpośrednio do inspektora ochrony danych osobowych Klubu za pośrednictwem poczty elektronicznej: jan.nowak@pro.onet.pl.
8. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym Klub poinformuje w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.
9. Każdy Kupujący i Nabywca Biletu/Karnetu posiada także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Taką skargę należy kierować na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Dane osobowe Kupującego i Nabywcy Biletu/Karnetu bez wyraźnej, odrębnej zgody lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego prawa nie będą przekazywane do państw trzecich i do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Klubu (ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce) oraz na stronie internetowej www.kielcehandball.pl.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na stronie internetowej www.kielcehandball.pl. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców Biletów/Karnetów.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


VIII. CENY BILETÓW/KARNETÓW W SEZONIE 2023/2024

1. Ceny Biletów/Karnetów na sezon 2023/2024 Zarząd ogłosi w oddzielnym komunikacie na stronach internetowych Klubu.