REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – mecz piłki ręcznej mężczyzn

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (D. U. z 2013 roku, poz. 611 z późn. zm. ), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej - meczu piłki ręcznej mężczyzn: 
 
Rozdział I 
Zakres obowiązywania 
§ 1 
 
       1. Regulamin dotyczy imprezy masowej - mecz piłki ręcznej mężczyzn - organizowanej przez Klub Sportowy Vive Kielce SA, na terenie Hali Legionów usytuowanej przy ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce.
       2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące: 
       
       a. sposób organizacji imprezy masowej, 
       b. obowiązki uczestników imprezy masowej; 
       c. warunki uczestnictwa w imprezie masowej; 
       d. uprawnienia uczestników imprezy masowej; 
       e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z regulaminem. 
       
        Rozdział II 
       Sposób organizacji imprezy masowej – mecz piłki ręcznej mężczyzn 
       § 2 
       
       1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy. 
       2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających dokument uprawniający do przebywania na niej: bilet, karnet, karta VIP oraz dokument potwierdzający tożsamość. 
       3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby, które podczas zakupu okażą dokument potwierdzający tożsamość. 
       4. Uprawnienie do uczestnictwa w imprezie masowej w charakterze widza, odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na hali podczas imprez organizowanych przez organizatora 2 meczu, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora meczu. 
       
       Rozdział III 
       Obowiązki uczestnika imprezy masowej - mecz piłki ręcznej mężczyzn 
       § 3 

       1. Uczestnik imprezy jest obowiązany: 
       
       a. nie zakłócać porządku publicznego; 
       b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu; 
       c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument tożsamości, oraz, w przypadku wydania, kartę kibica; d. zajmować miejsce na terenie trybun hali określonego w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową; 
       e. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej; 
       f. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera meczu), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń; 
       2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej, uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsce na terenie trybun hali określonej w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów. 
       3. Zakup biletów na sektor gości jest możliwy wyłącznie dla zorganizowanej grupy kibiców w porozumieniu z władzami drużyny gości. 
       4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy masowej wstęp na sektor gości mają wyłącznie kibice drużyny przyjezdnej a Organizator ma prawo do zweryfikowania tego warunku podczas wejścia na stadion w oparciu o imienną listę kibiców otrzymaną od drużyny gości tj. nazwisko, imię, numer PESEL. 
       
       Rozdział IV 
       Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – mecz piłki ręcznej mężczyzn
       § 4 
       
       1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecz piłki ręcznej mężczyzn: 
       
       a. osobie wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych, ukaranej za czyny 3 zabronione, o których mowa w ar. 54-61 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 roku; 
       b. osobie wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy; 
       c. osobie odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 
       d. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 
       e. zosobie achowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 
       f. osobie małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej. 
       g. osobie mają podejrzenie zakażenia Covid-19 lub przebywają na kwarantannie domowej. 
       
       2. Podczas imprezy masowej – mecz piłki ręcznej mężczyzn zabrania się w szczególności: 
       
    1. a. używania elementów odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby; 
       b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków; 
       c. rzucania przedmiotami; 
       d. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w tym także laserów itp. 
       e. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora; 
       f. zażywania środków odurzających lub psychotropowych; 
       g. uporczywego stania poza miejscami wskazanymi przez Organizatora; 
       h. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi; 
       i. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu; 
       j. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne; 
       k. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu; 
       l. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych; 
       m. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem; 
       n. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej;
       o. prowokowania innych kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu imprezy. 
       
       3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – mecz piłki ręcznej mężczyzn: 
       
       a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń; 
       b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
       c. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie; 
       d. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 
       e. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne; 
       f. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących; 
       g. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie; 
       h. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym. j. wskaźników laserowych; 
       i. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu; 
       j. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników. 
       
       4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet. 
       5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem. 
       6. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów hali, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy. 
       
       
       Rozdział V 
       Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – mecz piłki ręcznej mężczyzn 
       § 5 
       
       1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo: 
       
       a. przebywać na terenie hali w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej; 
       b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej; 
       c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze; 
       d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem; 
       e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie; 
       
       2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do: 
       
       a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej; 
       b. za szkody na osobach lub rzeczach powstałe podczas imprezy masowej organizator ponosi odpowiedzialność wówczas gdy powstaną z jego wyłącznej winy; 
       c. składania skarg i wniosków. 
       
       3. Warunkiem udziału przedstawicieli mediów w organizowanej imprezie masowej jest posiadanie akredytacji wydanej przez organizatora oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
       4. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania ustanowionych przez organizatora zasad dotyczących ich udziału w imprezie. 
       
       Rozdział VI 
       Postanowienia szczególne imprezy masowej 
       § 6 
       
       1. Poprzez zakup biletu, karnetu, wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – mecz piłki ręcznej mężczyzn uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w ustawie. 
       2. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
       3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniego imprezy masowej – mecz piłki ręcznej mężczyzn, w którym uczestnik brał udział. 
       
       Rozdział VII 
       Przepisy końcowe 
       § 7 
       
       1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu zawodów prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. 
       2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, regulaminem obiektu mogą być usunięte z terenu imprezy masowej. 
       3. Prezentowanie na imprezie mecz piłki ręcznej mężczyzn transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów albo napisów, symboli, rysunków odbyć się może tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
       4. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 
       5. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
       6. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, mecz piłki ręcznej mężczyzn a w szczególności zachowań osób w nim uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
       7. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
       
       a. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania; 
       b. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu; 
       c. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody; 
       d. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 8. Regulamin imprezy masowej – mecz piłki ręcznej mężczyzn wchodzi w życie z dniem 14.07.2023 r. 
       9. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi imprezy. 10.Treść niniejszego Regulaminu udostępnia się uczestnikom przy wejściach stadionowych na tablicach informacyjnych.